Shalom

Shalom my friends, (x2)


Shalom, Shalom,


His Peace to all men


We share it again, Shalom, Shalom.


We’ll see you again


Till we meet again, Shalom, shalom.