Mowgli’s Hunting

Mowglis’s hunting, Mowglis’s hunting,


Kill Shere Khan, Kill Shere Khan


Skin the cattle eater, Skin the cattle eater,


Rah, Rah, Rah, Rah, Rah, Rah.