Hoki Toki (Eskimo song)

Hay, Toki let me shwalki (3)


Hoki Toki Yum Ba (2)


Hay dido hi dido ho dido hay.