Everybody Loves Saturday Night

Everybody loves Saturday night,


Everybody loves Saturday night,


Everybody, everybody, everybody, everybody,


Everybody loves Saturday night.