Chai Da-mud

Chai da-mud da-man ki-wat


ki-hon da-lup da-lawn


Chai da-mud da-man ki-wat


ki-hon da-lup da-lawn


Wat-ski-wat, wat-ski-wat


wat-ski-hon de-lawn


Zim Zim Zim Ho Zim Zim Zim


Ha-ha-ha-hi-I-I


Zim Zim Zim Ho Zim Zim Zim


Ha-ha-ha-hi-I-I